دوهفته آینده اوج حمله ملخ ها است/کرونا با ملخ منتقل نمی شود