دکتر الهام افتخاری عضو شورای شهر تهران در هفدهمین نمایشگاه گل و گیاه تهران: حمایت شورای شهر تهران از توسعه کشاورزی شهری