دکتر خاوازی با ۱۹۶رای موافق به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت