دکتر رفیعی پور رییس سازمان دامپزشکی کشور: نقش نظام پزشکی در تحقق شعار خوراک سالم غذای سالم انسان سالم