دکتر کاظم خاوازی در پاسخ به سوال خبرنگار کشاورزپلاس مبنی بر اینکه چرا یارانه بند الف تبصره ۱۸ پرداخت نمی شود گفت: با توجه به جلسات برگزار شده با سازمان برنامه و بودجه به زودی پرداخت این یارانه ها به روال سابق باز می گردد