رئیس انجمن واردکنندگان کود و سم ایران: خاوازی جوان با دانش،متعهد،سالم و بی حاشیه ای است امیدواریم دربخش نهادهای کشاورزی حرکت های خوبی انجام دهد