رئیس سازمان دامپزشکی کشور ضمن اشاره به سرانه مصرف ۳۲ گیلو گرمی مرغ کشور گفت: میزان بیماری دام در کشور بین ۳۰ تا ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است