رئیس کارگروه ملی کشاورزی تجاری خبر داد/ یک برنامه جدی برای تحول کشاورزی