رایزنی غیررسمی برای معرفی کشاورز/ انتصابات وزارت جهاد کشاورزی در راستای جلب نظر نمایندگان است