رشد کامل کدو تنبل – از دانه تا میوه بالغ در ۱۰۸ روز و شب