رهبر معظم انقلاب اسلامی دو اصله نهال میوه غرس کردند؛ حفظ پوشش گیاهی باید جایگاه واقعی خود را در فرهنگ عمومی پیدا کند