روش جایگزین صید ترال وجود ندارد/ ۳۰ هزار تن صید ترال غیر مجاز داریم