رونمایی از یک محصول دانش بنیان برای کمک به اطفاء حریق جنگل ها