سرپرست معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:فرش قرمز برای سرمایه گذاران کشاورزی پهن کرده ایم