سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به استان لرستان و افتتاح چندین طرح