سفیر گرجستان ؛کشت درخت امروز ،به معنی کشت دوستی بین ملت ها بود .