سید مهدی حسینی یزدی رئیس انجمن وارد کنندگان کودو سم ایران در گفتگو با خبرنگار کشاورزپلاس گفت : کاغذ بازی بین وزرات جهاد و بانک مرکزی عامل گرانی آفت کش ها است