ششمین نشست وزرای کشاورزی کشورهای در حال توسعه اسلامی برگزار شد