شهرک های کشاورزی، بهشت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی