شکارچیان خارجی در ایران چه می کنند؟بابت هر شکار چقدر پول می دهند؟