صحبتهای دکتر خالدی مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص همایش کشاورزی عمومی و خصوصی