طرح رخنه به جنگل کلید خورد/ تهاتر شکسته افتاده ها با حقوق کارمندان