عامل زنده به گور کردن جوجه ها، کرونا یا بی مسئولیتی!؟