عباس کشاورز معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی ،موضوع آب یک چالش جهانی است .