عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت : افزایش و کمبود تولیدات کشاورزی در سال ۹۸