عرضه پسته در بورس کالا موفق نبود/زمان را از دست دادیم