عطالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران درگفتگو باخبرنگار کشاورزپلاس: ۶۰درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده