غذای سالم از محصول سالم و محصول سالم از نهاده با کیفیت تولید می‌شود.