فرماندار پیشوا در روز مزرعه: یک هفتم گلخانه های کشور در شهرستان پیشوا است