قائم مقام معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی: با هر نوع صادرات و وارداتی موافقیم