قسمت سوم گفتگوی ویژه کشاورزپلاس با مهندس غنی زاده مدیر عامل سازمان تعاون روستایی کشور برای اینکه بخواهیم بازارها جهانی را حفظ کنیم نیاز به قوانین ثابت داریم منتظر قسمت های بعدی باشید