مبارزه با ملخ صحرایی درسطح یک میلیون هکتار/کمبود آفتکش نداریم