محمدرضا بنی طباء مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی ایران در گفتگو با خبرنگار کشاورزپلاس گفت: بعداز ۲۰ سال در کشور روز جهانی شیر در ایران برگزار شد