مخالفت منابع طبیعی با انتقال آب به زادگاه رییس جمهور