مدیرعامل اتحادیه دامداران دلیل کم نشدن قیمت گوشت را اعلام کرد