مدیرعامل شرکت نوین زعفران : با اقدامات علمی جامع برای اعتلای زراعت (اعجاز) خاوازی می تواند برای کشاورزی اعجاز کند