مدیرعامل پشتیبانی اموردام : خرید توافقی دام شروع شده اما فروشنده وجود ندارد