مراسم روز مزرعه ،۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸- تهران ، شهرستان پیشوا