تفاوت تنظیم بازار در دوران جنگ و امروز/ مراکز تهیه و توزیع از بین رفت