مرتضوی رئیس انجمن آردسازان ایران ادعا کرد: وجود آجر، سیمان و بلوک درگندم های تحویلی به کارخانه ها