مرحله دوم ارسال تجهیزات اطفای حریق جنگل ها به استان های زاگرسی کشور