مرحله دوم رزمایش مواسات وهمدلی توسط مرکز مقاومت بسیج وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد