مرغداران باید تمام تولید خود را به نرخ مصوب تحویل دهند