مسئولان دولت های اول جیب هایشان را دوخته بودند/ پیت حلبی نداشتیم، روغن را در پلاستیک می ریختیم/ خروج کشتی های غرق شده دوران جنگ از کف دریا بیزنس شده/ سطح زیرخشت را افزایش و سطح زیرکشت را کاهش دادیم/مشروح گفت و گو به زودی در کشاورز پلاس