مصاحبه اختصاصی با دکتر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در رابطه با نظام نوین ترویج و تفاهم نامه امضا شده با وزارت علوم