مصاحبه با جناب آقای دکتر صفری ریاست سازمان نظام دامپزشکی