مصاحبه با وزیر محترم جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس حجتی و رونمایی از کشاورز پلاس