مصاحبه حناچی شهردار تهران در آیین کاشت درخت صلح و دوستی – باغ کتاب- ۱۹ اسفند ۹۷