مصاحبه دکتر فلسفی مدیر کل دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نمایشگاه بین المللی چهار دهه دستاوردهای کشاورزی