مصرف روزانه ۳۶/۵ گرم پروتئین حیوانی/ مردم مرغ بیشتر از ۱کیلو ۷۰۰ گرم نخرند